site logo

Nike CIO departs to join pharma giant Merck